Etyka zawodowa zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zasady etyki zawodu zarządcy i pośrednika wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych oraz etycznych. Reguluje je ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jeśli normy te nie są przestrzegane, to dany zarządca lub pośrednik w obrocie nieruchomościami jest pociągany do odpowiedzialności zawodowej z możliwością zastosowania kar dyscyplinarnych (nagana, zawieszenie lub pozbawienie licencji zawodowej).

Etyka zawodowa rodzi się z naturalnego poczucia moralności, dzięki któremu rozpoznaje się zachowania mogące szkodzić innym oraz można dokonywać właściwych wyborów. Jednakże stawia ona wyższe wymagania moralne niż normalnie. Zasady etyki zawodowej stanowią rodzaj wskazówek, które mogą być pomocne w kształtowaniu prawidłowych relacji w stosunku do zamawiających usługę lub innych uczestników rynku nieruchomości.

etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

Etyka zawodu zarządcy lub pośrednika w obrocie nieruchomościami ma chronić przede wszystkim interesy klientów. Powiązana jest także z regułami postępowania między współpracującymi czy konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami pośrednictwa.

Zasady etyki zawodowej zarządców i pośredników przyjęto w ramach dokumentu Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami. Opracowała je Polska Federacja Rynku Nieruchomości, która uzgodniła je z Ministrem Infrastruktury w dniu 15.3.2005 roku. Są one sformułowane w postaci nakazów i zakazów, a co za tym idzie spełniają funkcję zapobiegawczą.

Zasady Etyki Zawodowej:

 • Ochrona interesów klienta na zasadzie równego i uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.
 • Uczciwość wobec osoby, która zamówiła usługę u pośrednika lub zarządcy w obrocie nieruchomościami.
 • Przekazywanie kontrahentowi zgromadzonej wiedzy o stanie nieruchomości, a także o warunkach oczekiwanego obrotu nieruchomością.
 • Równe traktowanie stron transakcji (zakaz dyskryminacji majątkowej, rasowej, ze względu pochodzenie czy płeć).
 • Lojalność wobec swojego klienta.
 • Rzetelność i staranność w wykonywaniu uzgodnień zawartych w umowie pośrednictwa.
 • Odmawianie wykonania czynności sprzecznych z regułami wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy w obrocie nieruchomościami.
 • Kierowanie się aktualnymi tendencjami rynkowymi oraz przepisami prawa.
 • Niewykonywanie czynności leżących poza wiedzą i doświadczeniem zawodowym pośrednika.
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w wyniku wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Relacje z innymi pośrednikami oparte na uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
 • Odrzucanie zachowań godzących w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy.
 • Braku formułowania czy rozprzestrzeniania fałszywych czy też wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących konkurentów.
 • Wspieranie działalności organizacji zawodowych.
 • Eliminacja praktyk sprzecznych z przepisami prawa oraz niezgodnych ze standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.
 • Niewykorzystywanie swoich funkcji w organizacji zawodowej dla własnych korzyści.
 • Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.