Standardy zawodowe zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Standardy zawodowe zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami regulowane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, które to zostały uzgodnione z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

standardy nieruchomości

19 marca 2009 roku Polska Federacja Rynku Nieruchomości wraz z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości ustaliła nowe standardy zawodowe zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami po wcześniejszym zamieszczeniu komunikatu w Dzienniku Ustaw przez Ministra Infrastruktury.

Standardy zawodowe, jakich musi przestrzegać zarządca lub pośrednik w obrocie nieruchomościami:

 • Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.
 • Ochrona interesów osób, na rzecz których wykonuje się czynności pośrednictwa.
 • Lojalność wobec klientów.
 • Przestrzeganie przepisów i praw zawodowych.
 • Staranność przy wykonywaniu czynności pośrednictwa.
 • Odmawianie wykonania czynności sprzecznych z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.
 • Kierowanie się trendami rynkowymi przy wykonywaniu czynności pośrednictwa.
 • Niepodejmowanie się wykonywania czynności pośrednictwa wykraczających poza zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego.
 • Obejmowanie tajemnicą zawodową informacji uzyskanych przez pośrednika w czasie wykonywania czynności pośrednictwa.
 • Opieranie relacji z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami na zasadach uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
 • Wystrzeganie się postępowania godzącego w interesy klienta (np. przekazywania, ujawniania czy wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa).
 • Niewykonywanie poleceń pracodawcy niezgodnych z prawem, a także naruszających standardy zawodowe.
 • Nierozpowszechnianie nieprawdziwych bądź też wprowadzających w błąd informacji o innych pośrednikach, o swoim albo innym przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwie.
 • Wspieranie działalności organizacji zawodowych i przyczynianie się do zapewnienia wysokiej rangi zawodu.
 • Dążenie do wyeliminowania w swoim otoczeniu praktyk sprzecznych ze standardami zawodowymi, uchybiających godności zawodu oraz niezgodnych z przepisami prawa.
 • Niewykorzystywanie funkcji pełnionych w organizacjach zawodowych dla własnych korzyści.
 • Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
 • Staranne wykonywanie czynności zarządzających.

 Konsekwencjami nieprzestrzegania norm i standardów zawodowych są kary dyscyplinarne w postaci pozbawienia licencji zawodowej (praw wykonywania zawodu) z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości zajmuje się wprowadzaniem tzw. „pośredników lepszej kategorii”. Według niej o prestiżu zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami decyduje przede wszystkim:

 • rzetelność zawodowa,
 • kompetencje,