Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

W Polsce istnieją 22 Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Są nimi:

Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 1. Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 3. Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości,
 4. Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 5. Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 6. Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości,
 7. Podlaskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości,
 8. Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości,
 9. Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości,
 10. Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości PSP,
 11. Regionalne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie,
 12. Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 13. Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 14. Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami Wielkopolska Południowa,
 15. Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami POLONIA,
 16. Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw,
 17. Środkowopomorskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 18. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 19. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 20. Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 21. Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 22. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Członkowie tych stowarzyszeń dzielą się na zwyczajnych, honorowych, wspierających i kandydatów. Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami?

 • Osoba posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, a także polskie obywatelstwo.
 • Trudniąca się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
 • Posiadająca licencję zawodową pośrednika.
 • Niebędąca członkiem innego tego typu stowarzyszenia.
 • Niekarana.

Każdy członek SPON-u ma prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz danego stowarzyszenia.
 • Korzystania z urządzeń, fachowego poradnictwa i świadczeń danego stowarzyszenia.
 • Uczestnictwa we wszystkich organizowanych imprezach, sympozjach czy konferencjach.
 • Brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków oraz w pracach komisji, grup roboczych, zespołów naukowych.
 • Noszenia odznaki i używania znaku danego stowarzyszenia.

Każdy członek musi:

 • Przestrzegać statutu, regulaminu i uchwał danego stowarzyszenia oraz zasad etyki zawodowej.
 • Wykonywać kary orzeczone przez Sąd Koleżeński.
 • Propagować idee i cele swojego stowarzyszenia.
 • Brać udział w realizacji celów statutowych danego stowarzyszenia.
 • Regularnie i terminowo uiszczać składki i inne opłaty ustalone w statucie stowarzyszenia. 

Celem wszystkich Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest m.in.: prowadzenie działalności oświatowej w celu podnoszenia kwalifikacji pośredników nieruchomości, tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania pośredników, działalność na rzecz wysokiego poziomu usług osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami. W realizacji tych dążeń organizuje się spotkania i publiczne promocje celów stowarzyszenia, prowadzi się praktyki zawodowe, organizuje się kursy i szkolenia, współpracuje z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi czy prowadzi się działalność wydawniczą.