Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) to dobrowolny związek samorządnych organizacji, które posiadają osobowość prawną. Utworzono ją w styczniu 1995 roku, dzięki inicjatywie sześciu regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. Początkowo działała ona pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (do lutego 1997 roku). 

Na dzień dzisiejszy PFRN zrzesza 3000 osób, a także działa w interesie 22 regionalnych, niezależnych stowarzyszeń pośredników i zarządców nieruchomościami. Jej siedziba znajduje się w Warszawie.

Celem PFRN jest odgrywanie znaczącej roli w ekonomicznym rozwoju kraju, dzięki m.in. uczestnictwu w procesie ustawodawczym, które sprzyja ewolucji polskiego rynku nieruchomości i umacnia prawo własności.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości opiera swoją aktywność na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich.

Zadania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

 • działania na rzecz rozwoju zawodów, które są związane ze specjalistyczną obsługą rynku nieruchomości,
 • wypracowanie zasad współdziałania oraz form dalszego jednoczenia specjalistów rynku nieruchomości,
 • działania mające na celu standaryzację usług na rynku nieruchomości, a także rozwój umiejętności doradczych pośredników i zarządców,
 • ochrona prawa własności i praw zawodowych,
 • wzmacnianie sfederowanych, (głównie) regionalnych stowarzyszeń,
 • reprezentowanie członków w instytucjach centralnych i na forum międzynarodowym,
 • umożliwianie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej specjalistów rynku nieruchomości,
 • organizowanie działań pomiędzy stowarzyszeniami w sprawie formułowania oraz kształtowania zasad etyki zawodowej na rynku nieruchomości, a także kontroli ich przestrzegania,
 • nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów rynku nieruchomości i doskonalenie systemu kształcenia,
 • podnoszenie rangi zawodów, które zajmują się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości,
 • tworzenie warunków, w których mogą powstawać samorządy zawodowe na rynku nieruchomości.

PFRN osiąga swoje cele głównie dzięki współpracy z zagranicznymi organizacjami, które zrzeszają specjalistów rynku nieruchomości; działalności wydawniczej; wspomaganiu i prowadzeniu działalności z zakresu wiedzy i specjalizacji zawodowej; organizacji działań między stowarzyszeniami o zasięgu krajowym; współdziałaniu z organami państwa oraz z innymi organizacjami, instytucjami; promowaniu firm krajowych, które specjalizują się w obsługiwaniu rynku nieruchomości; formułowaniu zaleceń wobec członków Federacji; wspieraniu lokalnych systemów wymiany ofert. 

Misją PFRN jest zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości. Federacja może tego dokonać za pomocą dostarczania usług na najwyższym poziome, stwarzania systemów informacyjnych na potrzeby społeczeństwa, rządu oraz integracji wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości. Jej najważniejszymi osiągnięciami są m.in. stworzenie Zbiorowego Systemu Zarządzania Jakością czy opracowanie minimum programowego szkolenia na pośrednika w obrocie nieruchomościami (w porozumieniu z UmiRM).